fbpx

Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego “Tańczące Awokado”

1. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której przepisy nadają część praw konsumenta,

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem tańczące-awokado.pl,

Dietetyk – Agnieszka Firma przedsiębiorcy: Tańczące Awokado NIP: 899294443 REGON: 523811736 Wrocław,

Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator internetowy,

Produkt cyfrowy – Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.


2. Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresu planowania żywieniowego oraz suplementacji, współpracy online, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Dietetyka i Klientów. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są: 

a) Dostęp do Internetu, 

b) Standardowy system operacyjny, 

c) Standardowa przeglądarka internetowa, 

d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail. 


Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.


3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dietetyka jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z Dietetykiem umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. 

Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@tanczace-awokado.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4. Składanie zamówienia

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybranie produktu w sklepie internetowym oraz wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Dietetykiem. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego szczegółami. Po złożeniu zamówienia, Klient ma możliwość jego anulowania wyłącznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu. Biuro Obsługi Klienta czynne jest w godzinach pracy Sklepu. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące zamówienia można kierować na adres e-mail office@tanczace-awokado.pl. W przypadku braku kontaktu z Klientem celem uzyskania niezbędnych danych do realizacji zamówienia, Dietetyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Oświadczenie Dietetyka o odstąpieniu od realizacji zamówienia zostanie przesłane na adres e-mail Klienta.


5. Konsultacje dietetyczne

Konsultacje dietetyczne są świadczone przez Dietetyka za pośrednictwem komunikatora internetowego. Klient umawia termin konsultacji drogą elektroniczną, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu. Po zarezerwowaniu terminu konsultacji, Klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie umówienia terminu. Opłata za konsultację dietetyczną dokonywana jest z góry, zgodnie z wybraną przez Klienta formą płatności. W przypadku niemożności uczestnictwa w umówionym terminie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem. W takiej sytuacji możliwe jest przeniesienie terminu konsultacji na inny dogodny dla Klienta termin, o ile nie koliduje to z harmonogramem Dietetyka.


6. Dostawa i płatność

Dostawa towarów jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicę, z wyłączeniem terytoriów objętych embargiem. Koszt dostawy pokrywa Klient, chyba że umowa przewiduje inaczej. Termin realizacji zamówienia podany jest na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zamówienia Produktu cyfrowego, dostawa odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Klienta. Formy płatności za zamówienia są określone na stronie internetowej Sklepu. 

Klient dokonuje wyboru formy płatności w trakcie składania zamówienia. W przypadku wyboru płatności elektronicznej, Klient jest przekierowywany na zewnętrzną stronę do dokonania płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Dietetyka potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku wybrania płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane.


7. Produkty elektroniczne

Produkty cyfrowe dostępne w Sklepie są objęte prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zakup Produktu cyfrowego nie oznacza nabycia praw autorskich do tego Produktu. Klient może korzystać z Produktów cyfrowych wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

W przypadku naruszenia praw autorskich do Produktów cyfrowych, Klient ponosi odpowiedzialność karną i cywilną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie lub udostępnianie Produktów cyfrowych osobom trzecim bez zgody Dietetyka jest zabronione.


8. Prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej Sklepu, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, znaki towarowe, logotypy i inne materiały są własnością Dietetyka lub podmiotów trzecich, z którymi Dietetyk współpracuje. Korzystanie z tych treści bez zgody Dietetyka lub podmiotów trzecich jest zabronione.


9. Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu lub skorzystania z usługi. Odstąpienie od umowy nie wymaga wskazywania przyczyny ani ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Konsumenta, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail office@tanczace-awokado.pl

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Produkt lub usługę należy zwrócić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należy wysłać na adres: Tańczące Awokado, ul. Dietetyczna 5, 50-100 Wrocław. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


10. Reklamacje i gwarancje

Wszelkie reklamacje dotyczące wad Produktów, usług lub dostawy należy zgłaszać na adres e-mail office@tanczace-awokado.pl. W reklamacji należy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj reklamacji oraz opis zaistniałego problemu. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail składającego reklamację. W razie konieczności, Dietetyk może poprosić o dostarczenie reklamowanego Produktu lub elementów uszkodzonych wraz z opisem reklamacji. 

W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Klient ma prawo do:

a) Wymiany Produktu na wolny od wad,

b) Naprawy Produktu,

c) Odstąpienia od umowy i zwrotu zapłaconej ceny.


11. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Sklepu, zawarciem umowy lub jej wykonaniem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dietetyka. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie przez Dietetyka. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.